A Magyar Bor Akadémia Etikai Kódexe

 

I. Preambulum

 

Az MBA Alapszabályába foglalt célja és hivatása a legmagasabb szinten védeni és képviselni a bor ügyét, különös tekintettel a magyar bor szakmai hírnevének és társadalmi megbecsültségének újrateremtésére , védelmére és képviseletére. Ennél fogva az MBA kiemelkedően magas, az átlagos gyakorlatot meghaladó szakmai-etikai elvárásokat támaszt tagjai, díjazottai és a szőlő-bor ágazat szereplői felé. Az MBA Etikai Kódexe ezen célkitűzéseknek és elvárásoknak a rendezett gyűjteménye, amely a Magyar Bor Akadémia Alapszabályát kiegészíti és jellegénél fogva a hatályos jogszabályokon túlmutat.

A Magyar Bor Akadémia az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) összeállításakor figyelembe vette, hogy annak érvényessége a magyar szőlő- és borszektor egész területére, valamint a kapcsolódó szakterületeire is kiterjed, és a Kódex célkitűzéseinek és elvárásainak az érvényesülését az ágazat minden területén kívánatosnak tartja.

 

II. Alapelvek

 

1. Az MBA működésének Alapszabályban foglalt alapelvei a minőség, a hitelesség és a tisztesség, a magyar borok összessége ügyének szolgálatában. Ennél fogva a jelen Kódex értelmezése és alkalmazása során az itt és ezt követően meghatározott alapelveket kell vezérfonalként tekinteni.

2. Az MBA  a borszakma és a borkultúra terén működő független társadalmi szervezet, amely jelleg erődítését tagjainak munkáján keresztül várja el.  Az MBA érdekvédelmi munkát nem végez. Az MBA politikamentes szervezet. Az MBA érdekvédelmi és politikai kérdéseket nem tárgyal, azokban nem foglal állást, tagjai és tisztségviselői e minőségükben semmilyen körülmények között nem vesznek részt eseti és folyamatos érdekvédelmi és politikai munkában.

3. Az MBA egyik legfőbb célkitűzése, hogy a magyar bor hosszú távú érdekeit szolgáló, annak piaci eredményeit növelő, a magyar bor kulturális értékeit megtartó és gazdagító programokat hajtson végre, tagjainak a magatartása minden esetben ezt a célt kell, hogy szolgálja. A magyar bor hosszú távú érdekét jelenti a fogyasztói igények kielégítése, a szőlő-bor ágazat eltartó képességének fenntartása, a környezet védelme és a bor magyar kultúrában elfoglalt helyének megerősítése.

4. Az MBA minden olyan felróható közszereplést, megnyilvánulást, magatartást helytelenít és elítél, amely árt a magyar bor nemzetközi és hazai megítélésének, mely a magyar bor piaci helyzetét rontja, kulturális értékeit és hírnevét rombolja. Ezzel szemben az MBA elvárása a magyar bor gazdasági és kulturális értékeinek megőrzése és védelme a mindennapok gyakorlatában.

5. Az etikai szabályok megsértése akkor is megvalósulhat, ha az adott cselekmény nem ütközik tételes jogszabályba, vagy annak jogi szankcionálása valamely okból elmarad.

 

III. Etikai előírások, elvárások és tilalmak

 

1. A magas színvonalú, minőségi szakmai munka követelményei:

1.1. Az MBA fontosnak és a magyar borszektor fejlődésének elengedhetetlen feltételének tartja a magas színvonalú szakmai munkát, az igényes, magas minőségű  szakmai programok megvalósítását.

1.2.  Az MBA minden olyan szakmán belüli magatartást etikátlannak tart, amely az előbbi kívánalmak beteljesülését akadályozza vagy lehetetleníti. Az MBA tagjainak a maguk részéről ennek elkerülésére, másoknál pedig ennek megakadályozására kell törekedniük.

1.3.  Az MBA ennek alapján elsősorban, de nem kizárólag az alábbi alapelvek betartását várja el:

· etikátlan lobbi-tevékenység kerülése, az MBA tekintélyének okszerűtlen vagy indokolatlan  felhasználásától való tartózkodás követelménye, az e tekintéllyel való visszaélés tilalma  

· magas szintű, igényes szakmai munka végzése,

· a törvényszegések elítélése, egyben a szabályok megkerülésének elutasítása,

· kollegialitás, segítőkészség, lojalitás a szakmatársak iránt,

· a jó hírnévhez való jog tisztelete,  

· jó szándékú magatartás, egyben a kötelességek erélyes elvárása,

· egyenlő mérce alkalmazása saját magatartás és mások magatartása megítélésében,

· nyilvánosság előtti megszólalásokban a magyar bor ügyének szolgálata.

1.4. Az MBA tilalmasnak tartja a fenti követelményekbe ütköző cselekményeket különösen, de nem kizárólagosan:

· tilos  a szerzői vagy személyiségi jogok  megsértése,

· tilos bármely valótlan adatközlés,

· tilos alkoholos befolyásoltságban bármely közszereplés,

· tilos bármely pályázati csalás vagy visszaélés,

· tilos mások erőfeszítéseinek, munkájának, ötleteinek, terveinek kisajátítása, jogtalan felhasználása.

2.  A borra vonatkozó  és  minden kapcsolódó  szakterületen elvárt eredetiség és hitelesség követelménye.

2.1. Az MBA a bor különlegességét, megkülönböztethetőségét, erős kulturális jellegét biztosító földrajzi eredet,  fajta, birtok, évjárat szerinti eredetiségét és technológiai  megfelelőségét kiemelten fontosan tartja, tagjaitól és az ágazat szereplőitől ennek a szakma-kulturális értéknek a megbecsülését és megőrzését várja el. Ugyanilyen fontos és védelmezendő a borszektorhoz kapcsolódó egyéb kereskedelmi és kulturális tevékenységek gyakorlóinak szellemi, gyakorlati, kereskedelmi és szerzői tevékenységében megnyilvánuló azonosíthatóság és eredetiség is.

2.2. Az MBA elítéli a bor eredetének és/vagy összetevőinek részleges vagy teljes hamisítását, és célul tűzi ki, hogy az ilyen, a magyar bor piaci sikereit veszélyeztető  cselekmények az ágazat piaci  szabályozásának folyamatos  alakításával, valamint az ágazat szakma-etikai színvonalának emelésével megszűnjenek.

2.3. Az MBA  elítéli és szankcionálja a borágazathoz és az MBA tevékenységeihez kapcsolódó területeken (oktatás, kutatás, művészetek, média, kereskedelem, stb.), a szellemi-, művészeti-, irodalmi-, kereskedelmi, stb. jogok megsértését, ahogy szigorúan elítél minden más jogsértést is..

2.4. Az MBA a hamisítás különböző formái elleni harcban fontosnak tartja, hogy az ágazat képviselői, különösképpen az MBA tagjai, választott tisztségviselői és díjazottjai, bármilyen termék, teljesítmény eredetiségét, tudott vagy tudható módon, mellékszereplőként, bedolgozóként, beszállítóként se veszélyeztessék,  hamisításban vagy más jogsértésben közvetett módon se vegyenek részt.

2.5. Ilyen módon az MBA elsősorban, de nem kizárólag az alábbi alapelvek betartását várja el:

· a fogyasztó bizalomvesztésének megakadályozása,

· különös figyelmet kell fordítani arra, hogy minden termék a magyar bor jó hírét keltse,

· az eredetiség követésének  biztosítása   a termék és a termelő azonosítása érdekében,

2.6.  Az MBA tilalmasnak tartja a fenti követelményekbe ütköző cselekményeket, így különösen, de nem kizárólagosan:

· tilos bármilyen termék hamisítása,

· tilos bármely termékhamisításban való részvétel,

· tilos  elfogadhatatlan  minőségű bor forgalomba hozatala.

3. A borpiac és a kapcsolódó piacok, a kapcsolódó szakmai területek tisztességes és átlátható működésének követelményei:

3.1. A szőlő- és bortermelés, a borkereskedelem eredményessége jelentős mértékben a termelés és a piac tisztaságán és átláthatóságán, a piaci szereplők etikus magatartásán is múlik. Az MBA a tagjaitól és az ágazat minden szereplőjétől ennek az elősegítését várja el.

3.2. Az MBA elvárja tagjaitól, és kívánatosnak tartja a piacok egyéb szereplői esetében is,  hogy a piaci versenyben méltányosan és etikusan járjanak el,  így tartózkodjanak a nyilvánosság felé tett olyan megnyilvánulásoktól, melyek a fogyasztót befolyásolhatják (rejtett és jelöletlen PR cikkek, bújtatott reklám, stb.)  akár a saját, akár a versenytársak  borai, termékei vagy teljesítménye tekintetében.

3.3. Az MBA ennek alapján elsősorban, de nem kizárólag az alábbi alapelvek betartását várja el:

· a piaci verseny tisztességes és korrekt gyakorlása,

· a pozitív versengés, jobb teljesítmény érvényesülésének elfogadása,

· a szavatartó, szerződésszerű magatartás követelménye,

· a hiteles tájékoztatás elvárása,

· reklámok terén a túlzástól, negatív reklámtól való tartózkodás, a fogyasztó korrekt döntésének megalapozása,

· emberi értékek és a környezet védelme, anyag-, energiatakarékosság, környezet-szennyezés kerülése, a hulladékok újrahasznosítására való törekvés,

3.4. Az MBA tilalmasnak tartja a fenti követelményekbe ütköző cselekményeket különösen, de nem kizárólagosan:

· tilos jogtalan és/vagy etikátlan piaci előny szerzése, különösképpen a fogyasztói döntések önérdekből, vagy más önös szempontból elfogult befolyásolása,

· tilos a fogyasztókat  befolyásoló, a versenytársakkal kapcsolatos vélemény-nyilvánítás,

· tilos az erőfölénnyel való visszaélés.

 

IV. Az Etikai Kódex hatálya

 

Az Etikai Kódex hatálya a Magyar Bor Akadémia tagjaira, választott tisztségviselőire és valamennyi, a Magyar Bor Akadémia által alapított, valamint az MBA által alapított vagy gondozott díj jelöltjeire és győzteseire kiterjed.

Az Etikai Kódex alkalmazandó minden, a szőlő-bor ágazatban jelentkező etikai vitában is, amennyiben a bepanaszolt és Etikai Kódexnek magát aláveti.

Az MBA fenntartja magának a jogot, hogy a szőlő-bor ágazat egészét érintő, vagy abban különös jelentőséggel bíró ügyben etikai vizsgálatot folytasson és állásfoglalást adjon ki.

 

V. Az etikai ügyek vizsgálata, döntéshozatal

 

Az etikai vétséget a Magyar Bor Akadémia Etikai Bizottsága, az Eljárási Szabályzatban szabályozott módon vizsgálja és az ügyben határozatot hoz, illetve állásfoglalást ad ki. Az Eljárási Szabályzat a jelen Etikai Kódex Függelékét képezi.

 

VI. Etikai szankciók

 

Az etikai vétség súlyához és a magatartás felróhatóságának mértékéhez igazodva az ügyben eljáró Etikai Bizottság az alábbi büntetéseket alkalmazhatja:

   · figyelmezetés,
   · megrovás,
   · tagságból történő, legfeljebb  huszonnégy  (24)  hónapra szóló felfüggesztés,
   · tisztségből való visszahívás kezdeményezése,
   · kizárás kezdeményezése,
   · a díjazottak díjaktól való megfosztása.
 

Függelék: Eljárási Szabályzat

Budapest, 2010. április 19.

Keressen minket

Tel:+36 70 386 8265 | Email: info@magyarborakademia.hu