Életműdíj 

"A MAGYAR BOR AKADÉMIA ÉLETMŰ DÍJA"

szabályzata

 

 

A Magyar Bor Akadémia (MBA) a magyar bor ügyének élethosszon át tartó kiemelkedő szolgálatának elismerése céljából "A MAGYAR BOR AKADÉMIA ÉLETMŰ DÍJA" megnevezéssel díjat alapít.

 

Az MBA, mint "A MAGYAR BOR AKADÉMIA ÉLETMŰ DÍJA" alapítója és odaítélője, a díjat kiérdemlő személyek kiválasztásának rendjét, továbbá a díj nyilvánosságának szabályait az alábbiak szerint határozza meg.

 

I. A DÍJ MEGHATÁROZÁSA

 

Az MBA által adományozott kitüntető elismerés: "A MAGYAR BOR AKADÉMIA ÉLETMŰ DÍJA".

 

A díjat az MBA évente egyszer, minden naptári évet követően ítéli oda az arra érdemes természetes személynek, elismerve ezzel a díjazott személy borszakmai életművét.

A díj a magyar szőlészet és borászat területén évtizedeken át végzett kiemelkedő, országos jelentőségű teljesítményért adható.

A díj erkölcsi elismerést jelent, ahhoz tárgyjutalom társul.

A díjjal kapcsolatos tevékenységét az MBA az erre a célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: Bíráló Bizottság) révén végzi, gondoskodva a tartalmi és formai szabályok betartásáról, megfelelve a hitelesség és a pártatlanság követelményeinek.

 

II. A JELÖLÉS RENDJE

 

1/ A jelölési eljárás:

 

A díj odaítélésére minden év december 31-ig az Akadémia tagjai egyenként vagy csoportosan írásos javaslatot tehetnek, melyeket az Elnökséghez kell eljuttatniuk. Egy tag csak egy személyre tehet javaslatot. A javaslatokat az Elnökség összegzi és a Bíráló Bizottság elé terjeszti.

 

2/ A jelöltek köre:

 

Jelölt lehet minden 60. életévét betöltött, szakmailag vagy országosan közismert magyar személy, akinek borszakmai, vagy a szőlővel és borral kapcsolatban álló életműve érdemes az Akadémia elismerésére.

 

III. A DÍJ ODAÍTÉLÉSE

 

1/ A Bíráló Bizottság:

 

A díj odaítélése az MBA Elnökségéből, valamint korábbi elnökeiből álló Bíráló Bizottság által történik, legkésőbb minden év augusztus 31-ig. Összeférhetetlenség esetén a bizottsági tag nem vehet részt a bírálatban.

A Bíráló Bizottságot az Akadémia elnöke vezeti.

 

A Bíráló Bizottság munkáját saját belső rendje szerint, az általa kialakított értékelési elvek és munkamegosztás alapján végzi. A Bíráló Bizottság az Akadémia tagjai által tett jelöléseket figyelembe veszi, ám azokhoz kötve nincs.

 

2/ A szavazás rendje:

 

A díj odaítélése a Bíráló Bizottság tagjainak többségi szavazata alapján történik, tehát a legtöbb szavazatot elnyerő személy a díj nyertese.

A szavazatokat az Akadémia elnöke a Bizottság ülésén összegzi.

Azonos szavazatszám esetén az elnök szavazata dönt.

 

IV. AZ EREDMÉNY NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA ÉS MEGÜNNEPLÉSE

 

Az MBA "A MAGYAR BOR AKADÉMIA ÉLETMŰ DÍJA" odaítélésének eredményét, a díj nyertesét és a díj odaítélésének indoklását az MBA honlapján teszi közzé.

 

A díj átadására a nyertesnek az MBA az ünnepi alkalmat szervez. Az ünnepi rendezvényen a díj nyertesének méltató bemutatására és díszoklevél valamint tárgyjutalom átadására kerül sor.

 

A díj elnyerését a díjazott maga is nyilvánosságra hozhatja, önmaga bemutatásakor feltüntetheti, a díjnak köszönhető esetleges előnyöket kihasználhatja, az MBA elveivel – minőség, tisztesség, hitelesség – összhangban.

 

A díj elnyerése – a fentiek figyelembe vételével – a termékeken, marketing anyagokban, reklámhordozókon, publikációkban vagy egyéb helyeken feltüntethető.

 

A díjat az MBA visszavonhatja attól, aki arra méltatlanná vált.

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az MBA fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot a részletek tekintetében a gyakorlatban vagy írásban értelmezze, illetve, hogy azt folyamatosan a változó körülményekhez igazítsa.

 

 

A jelen szabályzatot a Magyar Bor Akadémia közgyűlése a 2017. április 5-én tartott közgyűlésén fogadta el.

 

 

 

 

Budapest, 2017. április 5.

Keressen minket

Tel:+36 70 386 8265 | Email: info@magyarborakademia.hu